Proszę czekać

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego Konkursu FOTO-wnętrzarskiego (zwanego dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 12662 R; adres zakładu głównego: 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10; NIP: 813-370-04-85 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od dn. 29.06.2017 r. do dn. 20.11.2017 r. na łamach magazynu „Wnętrze i Ogród” oraz na stronie internetowej: www.wnetrzeiogrod.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie konkursowej określonej w §1 ust. 3.

§ 2.
[Postanowienia ogólne]

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Konkursie mogą brać udział również osoby ograniczone w zdolności do czynności.

3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, która w trakcie trwania Konkursu prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl oraz za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl prześle Organizatorowi od 4 do 10 zdjęć, wykonanych dowolnej klasy aparatem fotograficznym (w tym także aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego), prezentujących wystrój stanowiących własność Uczestnika Konkursu: Kuchni, Łazienki, Salonu, Sypialni.

4. Za prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy uznany zostanie formularz, który zawiera zgodne z prawdą informacje o Uczestniku Konkursu, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), numeru telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych - w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie - dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.

5. Zdjęcia można przesłać także pocztą na adres redakcji „DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów, z dopiskiem „Konkurs FOTO-Wnętrzarski”. Zgłoszenie powinno zawierać dane wymienione w ust. 4 oraz od 4 do 10 fotografii wykonanych dowolnej klasy aparatem fotograficznym (w tym także aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego), prezentujących wystrój stanowiących własność Uczestnika Konkursu: Kuchni, Łazienki, Salonu, Sypialni.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.

7. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 jest równoznaczne z:

a) zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu postanowień przedmiotowego Regulaminu;

b) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego danych osobowych, w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych;

c) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu do wiadomości, że administratorem danych osobowych, na których przetwarzanie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, jest Organizator oraz firmy będące sponsorami nagród, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, jak również że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania;

d) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć, tj. wyłączne prawo do korzystania z przesłanych zdjęć i rozporządzania tymi zdjęciami na wszystkich polach eksploatacji, jak również że nie udzielił licencji wyłącznej uprawniającej podmiot, któremu udzielona została licencja do wyłącznego korzystania ze zdjęć na którymkolwiek z pół eksploatacji, o których mowa w pkt. e);

e) udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. a) lub ust. 3 pkt. b), a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania; zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Organizatora, w szczególności w wydawnictwach o tematyce wnętrzarskiej; publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl, www.dobry-dom.pl;

f) przyznaniem Organizatorowi prawa do upoważnienia osób trzecich do korzystania z przesłanych zdjęć w zakresie uzyskanej licencji;

g) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przesłane zdjęcia nie stanowią opracowania cudzego utworu, w szczególności nie są przeróbką, są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, oraz że nie naruszają praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim;

h) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przesłane przez niego zdjęcia przedstawiają wnętrze mieszkania, które jest jego własnością, nie uzyskały dotychczas żadnych nagród albo wyróżnień w innych konkursach;

i) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na wykonanie przez Organizatora, w przypadku otrzymania jednej z nagród albo wyróżnienia, profesjonalnej sesji zdjęciowej we wnętrzach, które Uczestnik Konkursu przedstawił na zdjęciach nadesłanych do Organizatora w ramach Konkursu oraz w pozostałych pomieszczeniach prezentowanego domu;

j) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na publikację materiału zdjęciowego w tytułach Organizatora, w szczególności w „Wnętrze i Ogród”, „Wnętrza Domów”, „Lato z DOBRYM DOMEM” jak również na stronach internetowych Organizatora zdjęć nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu oraz zdjęć wykonanych przez Organizatora w trakcie profesjonalnej sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. i);

k) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu nie będzie występował wobec Organizatora z żadnymi roszczeniami z tytułu udostępnienia pomieszczeń przedstawionych na zdjęciach nadesłanych do Organizatora w ramach Konkursu na potrzeby wykonania przez Organizatora profesjonalnej sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. i), jak również z tytułu udzielenia zgody na publikacje w tytułach Organizatora, w szczególności w „Wnętrze i Ogród”, „Wnętrza Domów”, „Lato z DOBRYM DOMEM” , jak również na stronach internetowych Organizatora zdjęć nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu oraz zdjęć wykonanych przez Organizatora w trakcie profesjonalnej sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. i);

l) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa Regulaminie, a w szczególności:

◦ za poniesione przez Organizatora szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Uczestnikiem Konkursu także osobie trzeciej, albo że Uczestnik Konkursu udzielił osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej tę osobę do wyłącznego korzystania z Utworu na którymkolwiek z pół eksploatacji wymienionych w pkt. e);

◦ w przypadku dochodzenia od Organizatora lub od osoby upoważnionej przez Organizatora do korzystania ze zdjęć w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zdjęć, Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów Organizatora, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, z zastrzeżeniem, że Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przystąpienia w charakterze interwenienta ubocznego do sprawy wszczętej przeciwko Organizatorowi z powództwa osoby trzeciej, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zdjęć, a w razie wyrażenia przez strony postępowania zgody do wejścia w miejsce strony, do której przystąpi;

m) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);

n) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu - w przypadku otrzymania jednej z nagród albo wyróżnienia - zgody na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl, www.wnetrzadomow.pl, www.dobry-dom.pl lub w tytułach Organizatora, w szczególności „Wnętrze i Ogród” danych osobowych Uczestnika Konkursu (imię i miasto).

§ 3.
[Zasady konkursu]

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizatora od 4 do 10 zdjęć wykonanych dowolnej klasy aparatem fotograficznym (w tym także aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego), prezentujących wystrój stanowiących własność Uczestnika: Kuchni, Łazienki, Salonu, Sypialni.

2. Zdjęcia mogą być przesyłane w terminie do dn. 20.11.2017 r. Termin, o którym mowa w zd. 1 zostanie dochowany, jeśli przed jego upływem Uczestnik Konkursu nadał zdjęcia w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie konkursowej określonej w §1 ust. 3.

4. Organizator wykluczy od udziału w Konkursie osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podania wymagano przy uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

5. Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez powołaną przez Organizatora Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

6. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim osobom, które dokonały czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. a) lub b) Regulaminu;

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu;

c) zabezpieczenie zgodności przebiegu wydawania nagród z Regulaminem Konkursu.

7. Decydującym kryterium branym pod uwagę przez Komisję przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu jest pomysłowość aranżacji, a nie artyzm zdjęć. Organizator podkreśla, że nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych aranżacji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania przesłanych przez Uczestnika Konkursu zdjęć w sytuacji, gdy przesłane zdjęcia nie będą związane z tematyką Konkursu, tzn. nie będą prezentowały wystroju stanowiących własność Uczestnika wnętrz: Kuchni, Łazienki, Salonu, Sypialni.

9. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną przez Organizatora na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl w dn. 01.12.2017 r.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników na wskutek przedłużenia lub skrócenia okresu trwania konkursu, o czym poinformuje na stronie konkursowej określonej w §1 ust. 3.

11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu mailowo oraz telefonicznie.

Nagrodzone oraz wyróżnione zdjęcia, jak również lista zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora www.wnetrzeiogrod.pl i/lub w magazynie „Wnętrze i Ogród” wydanym bezpośrednio po wyłonieniu listy zwycięzców.

§ 4.
[Nagrody]

1. Atrakcyjne nagrody czekają!

2. Organizator przyzna osobom wymienionym w ust. 1-4 dodatkowe nagrody pieniężne stanowiące 11,11% wartości otrzymywanych przez ww. osoby nagród. Nagrody pieniężne, o których mowa w zd. 1, nie będą wypłacane ww. osobom, lecz pobrane zostaną jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3. Nagrody pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do postanowień ust. 5, zostaną wysłane do osób, o których mowa w ust. 1-4 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, chyba że osoba, o której mowa w ust. 1-4 poinformuje Organizatora o zamiarze osobistego odbioru nagrody, przy czym wydanie nagrody nie może nastąpić przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie, potrącenie i wpłacenie do właściwego Urzędu Skarbowego podatku należnego z tytułu nagród otrzymanych przez osoby wymienione w ust. 1-4.

5. W przypadku zmiany dostawców nagród Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody jej ekwiwalentem o możliwie zbliżonych parametrach.

6. Osoby wymienione w ust. 1-4 nie są uprawnione ani do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane nagrody, ani do zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w ust. 1-4 w przypadku osobistego odbioru nagród.

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich, w szczególności za niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie nagród.

§ 5. [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesyłką listową poleconą na adres zakładu głównego Organizatora, tj. 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10.

3. Reklamacje rozpatrywane będę w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Decyzje podjęte przez Organizatora w wyniku rozparzenia reklamacji są decyzjami ostatecznymi.

§ 6.
[Postanowienia końcowe]

1. Przedmiotowy Regulamin jest jawny.

2. Przedmiotowy Regulamin dostępny jest w zakładzie głównym Organizatora (35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10) oraz na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. Wszelkie spory powstałe na tle wzajemnych zobowiązań Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.